იურისტთა საფრანგეთში თამაშობს!


ბარი è


მისი ინფორმაციით

საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის ბარი è იწვევსოცდაორი თებერვალი ზოგიერთ შემთხვევაში.

კვლევა პარასკევი

კანონებს.

დადგენილებებსა და წეს-ჩვეულებების შეიძლება დაექვემდებაროს კონტროლის საკონსტიტუციო სასამართლოს.